कृषी उत्पन्न बाजार समिती अमरावती


संचालक मंडळाची यादी


मा. श्री.अशोक पं दहीकर

सभापती

मा. श्री. ज्ञानेश्वर उर्फ नाना दादारावजी नागमोते

उपसभापती

मा. श्री. प्रकाश बाबाराव काळबांडे

मा. श्री. प्रविण त्र्यंबकराव भूगुल

मा. श्री. किशोर ओंकारराव चांगोले

संचालक

संचालक

संचालक

मा. श्री. प्रफुल्ल महादेवराव राउत

मा. सौ. उषाताई वनवे

मा. सौ. किरणताई उमेशराव महल्ले

संचालक

संचालिका

संचालिका

मा. श्री. विकास जगन्नाथ इंगोले

मा. श्री. रंगराव बनाजी बिचुकले

मा. श्री. शाम साहेबराव देशमुख

संचालक

संचालक

संचालक

कु. प्रांजली अरुण भालेराव

मा. श्री. मिलिंद श्रीरामजी तायडे

मा. श्री. उमेश मधुकरराव घुरडे

संचालिका

संचालक

संचालक

मा. श्री. सतीश नरेंद्रकुमार अट्टल

मा. श्री. प्रमोद सुरेंद्र इंगोले

मा. श्री. बंडूभाऊ गुलाबराव वानखडे

संचालक

संचालक

संचालक

मा . श्री . गजानन डहाके

मा. श्री.विजय हेरोळे

मा. श्री.विनोद गुहे

संचालक

संचालक

मा . श्री प्रशांत काळबांडेे

संचालक