Agriculture Produce Market Committee, Amravati
  कृषी उत्पन्न बाजार समिती , अमरावती  

विभाग व क्षेत्रफळ  

कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अमरावती चे क्षेत्रफळ सुमारे ८६ एकर १ गुंठा असुन ते वेगवेगळ्या विभागात विभाजित झालेली आहे . ते खालीलप्रमाणे आहेत :  

 बाजार आवार -----                                            क्षेत्रफळ
१) धान्य बाजार आवार                                       १८  एकर १७ गुंठे
२) फळे व भाजीपाला आवार                                 ८ एकर १४ गुंठे
३)टि.एम.सी.आवार                                              ५  एकर १० गुंठे
४)बडनेरा उपबाजार (धान्य)                                 ४ एकर ३ गुंठे
५)बडनेरा गुरांचा बाजार                                       ५ एकर
६)भातकुली उपबाजार                                           ९ एकर १३ गुंठे
७)शिराळा उपबाजार                                            ७ एकर ३ गुंठे
८)आष्टी उपबाजार                                                 ८ एकर
९)भाजीपाला उपबाजार (भातकुली रोड )                 ३ एकर २७ गुंठे  
१०)खोलापूर उपबाजार                                           ८ एकर
११)माहुली जहागीर उपबाजार                                ८एकर
१२)नांदगाव पेठ (ग्रामीण गोदाम)                          १ एकर

 

सामाजिक प्रसार
Android Application facebook tweeter linkedin
संपर्क  
Copyright © 2014. APMC Amravati, All Rights Researved.
Maintained By:Agriculture Produce Market Committee, Amravati
Developed By :